Võlgnevuste sissenõudmise põhimõtted

Võlgnevuste sissenõudmisel lähtub Fector Inkasso printsiibist, mille kohaselt on vajalik isikliku ja vahetu kontakti loomine võlglasega. Praktika näitab, et võlglasele nõudekirja saatmine või helistamine pole sageli piisav meetod võlgnevuse kätte saamiseks, palju efektiivsem on võlglasega kohtumine ning nö. silmast-silma, vestlus võlgnevuse tasumise üle. Seetõttu üritab Fector AS kiiremate ja paremate tulemuste saavutamiseks kasutada oma töös just nimelt vahetut kontaktiloomist võlglasega ning mitte jääda lootma vaid nõudekirjade ning telefonikõnede edule.

Raportid kliendile.

Loomulikult on iga kliendi jaoks tähtis informatsioon just tema nõuete sissenõudmise käigu kohta ning seepärast pakub Fector AS oma klientidele võimalust saada vajalikku infot sellisel viisil ja ajal nagu klient seda ise soovib. Kliendil on võimalus saada oma personaalselt nõudekäsitlejalt suuline raport igal ajal, sest Fectori nõudekäsitlejad on oma klientide jaoks alati saadaval. Samuti on kliendil võimalus saada kirjalik (posti või e-maili teel) raport, kas kokkuleppeliselt kindla ajaperioodi möödudes või kliendi poolt vastavasisulise soovi avaldamise järel. Lisaks saab klient alati kirjaliku raporti, kui selgub, et sissenõudemenetluse kaudu pole võimalik kliendi nõuet rahuldada. Sellisel juhul esitab nõudekäsitleja kirjalikus raportis ka omapoolse hinnangu, kas oleks otstarbekas pöörduda nõudega kohtusse või tuleks nõue kanda kahjumisse.
Selline infovahetus tagab kliendile pideva ülevaate tema nõuete sissenõudemenetluse käigu kohta ja kindlustab meie ning kliendi vahelise usaldusväärse suhtePankrotimenetlus

Fectori meeskond peab arukaks kasutada pankrotimenetlust järgmiste asjaolude kooseeksisteerimisel:

• Võlanõue on õiguslikult selge ning seda ei ole vaidlustatud ega ühegi pandiga tagatud
• Võlgnikul on vara
• Võlgnikul puudub majandustegevus või see on erinevatel põhjustel soikumas

Kuidas?
Fector AS analüüsib, kas Kliendi poolt esitatud nõue vastab eeltoodud tingimustele ning teeb seejärel Kliendile kirjaliku ettepaneku pankrotimenetluse algatamiseks. Pankrotimenetluse kulude katmine lepitakse Kliendiga eraldi kokku. Arvestama peab kindlasti ka ajutise pankrotihalduri kuludega, mis tuleb kanda kohtu deposiitarvele. Pankroti väljakuulutamisel esindab Klienti võlausaldajate üldkoosolekutel Fector AS.Hagimenetlus

Fector AS teeb Kliendile ettepaneku hagimenetluse algatamiseks järgmistel juhtudel:

• Võlgnik või võlgniku esindajad hoiavad kuritahtlikult kõrvale võlgnevuse tasumisest
• On teada, et äriühingu majandustegevus ei ole soikunud
• Võlgnik ei tasu võlga, kuna arvab nõuet tema vastu õiguslikult põhjendamatuks
• Võlgnevus on liiga väike selleks, et algatada pankrotimenetlust.

Fector AS koostab hagiavalduse ning enne kohtusse saatmist tutvustab seda alati Kliendile. Samuti on igal konkreetsel juhul vajalik vormistada volikiri kohtus võlausaldaja esindamiseks. Kohtukulud tuleb Kliendil tasuda ettemaksuna.Likvideerimismenetlus

Likvideerimismenetluses hoolitseb Fector AS selle eest, et äriühingust võlgniku likvideerimisel järgitaks täies ulatuses Kliendi huve.Täitevmenetlus

Kui Kliendil on tema kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist sätestav kokkulepe, hoolitseb Fector AS selle eest, et kõik vajalikud dokumendid esitatakse täitevametnikule võimalikult kiiresti. Fector AS hoiab Klienti pidevalt kursis täitevmenetluses toimuvaga.

Järelvalve

Krediidijärelevalve on üks võimalikest Fector AS pakutavatest teenustest, mis aitab meie KLIENDIL vältida krooniliste võlglaste teket oma klientuuris.

Miks?

• Teie firma raamatupidajal, müügiesindajal või mistahes teist ametit pidaval töötajal, kellele olete andnud ülesandeks oma põhikohustuste kõrvalt tegeleda ka deebitoridega, ei ole võimalik keskenduda ainult debitoorsetele klientidele ja jälgida maksetähtaegadest kinnipidamist. Kokkuvõttes kannatab sellise lisaülesande täimisel mõni tootvam töölõik (näiteks aktiivne müügitöö) või halvemal juhul ka hea kliendisuhe.

• Lähtudes iga kliendi tähtsusest Teie firmale, esineb Fector AS-lt tellitud krediidijärelevalve antud toimingus Teie firma nimel, ning Teie deebitorist kliendiga tegeletakse professionaalselt, diplomaatilise järjekindluse- ja vilunud suhtlemisoskusega.

• Kõige efektiivsema tulemuse tagab kohene tegelemine minimaalselt maksetähtaega ületanud deebitoriga. Krediidijärelevalve teenuse kasutamine välistab võlgnevuse süvenemise juba eos.

Kui olete usaldanud oma klienti, müües krediiti ning klient viivitab maksmisega, muutes Teie firma finantsvoo ebastabiilseks, siis selle stabiliseerimiseks soovitame kasutada Fector AS pakutavat krediidijärelevalve teenust.
Teenuse maksumus määratakse iga projekti puhul eraldi, arvestades tööde mahtu. Minimaalne projekti pikkus on 3 (üks) kalendrikuu.

Copyright @ 2015 Fector